Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Puławach z siedzibą w Górze Puławskiej

O bibliotece

Historia biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Puławach z siedzibą w Górze Puławskiej, w obecnym kształcie, funkcjonuje od 1973 r., od momentu wejścia w życie nowego podziału administracyjnego i utworzenia Gminy Puławy. Gminną Bibliotekę Publiczną Gminy Puławy utworzono na istniejącej bazie materialnej Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Górze Puławskiej. W jej skład weszły Biblioteki Gromadzkie w Gołębiu, Zarzeczu i Borowej, które stały się jej filiami.

Na podstawie rocznego sprawozdania zbiorczego z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Puławskiej za rok 1974 możemy przedstawić podstawowe dane liczbowe obrazujące działalność biblioteki w pierwszych latach istnienia.

Na koniec 1974 r. sieć bibliotek publicznych na terenie Gminy Puławy tworzyły: Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Puławskiej, trzy filie biblioteczne w Borowej, Gołębiu i Leokadiowie, oraz 17 punktów bibliotecznych.

Księgozbiór biblioteki obejmował 18.279 woluminów: w tym literatury pięknej dla dzieci 4.931 wol., literatury pięknej dla dorosłych 8.893 wol., literatury popularnonaukowej 4.455 wol. W punktach bibliotecznych znajdowało się 1.596 pozycji książkowych.

Ogółem zarejestrowano 2.636 czytelników w tym: do lat 14 - 1.364. Punkty biblioteczne w tym okresie obsługiwały 1.124 czytelników.

Wypożyczenia ogółem osiągnęły w tym czasie liczbę 38.118 woluminów w tym: literatury pięknej dla dzieci 22.563 wol., literatury pięknej dla dorosłych 11.206 wol., literatury popularnonaukowej 4.106 wol., w czytelniach udostępniono 243 wol. W punktach bibliotecznych wypożyczono 10.834 wol.

W roku 1974 biblioteka zatrudniała 4 osoby w tym dwie osoby na pełnych etatach. Wszyscy pracownicy posiadali wykształcenie średnie.

Na zakup 1.554 książek w tym czasie biblioteka wydała 38.647 PLN, na prenumeratę czasopism przeznaczono kwotę 2.392 PLN.

 

Misja i wizja biblioteki

Misją GBP w Puławach z/s w Górze Puławskiej jest jej UŻYTECZNOŚĆ w swoim środowisku - gwarancją użyteczności będzie wysoki poziom świadczonych usług: informacyjnych, edukacyjnych, kulturalnych, promujących wiedzę i wspierających rozwój społeczności lokalnej z uwzględnieniem optymalnego wykorzystania: gromadzonych zbiorów, sprzętu, wiedzy i umiejętności pracowników.

 

Wizja biblioteki

GBP w Puławach z/s w Górze Puławskiej w swym dążeniu do bycia użyteczną w swoim środowisku jawi się w przyszłości jako: lokalne centrum kultury, ośrodek informacji, instytucja ustawicznego kształcenia oraz uczenia technik informacyjnych. Wykorzystująca technologie komputerowe, aktywizująca i okazująca pomoc organizacyjną i merytoryczną grupom zainteresowań, organizacjom społeczno-kulturalnym i zespołom doraźnych inicjatyw.

 

Podstawy prawne funkcjonowania biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Puławach z siedzibą w Górze Puławskiej działa na podstawie: Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Puławach z/s w Górze Puławskiej nadanego Uchwałą Nr IX/53/03 Rady Gminy Puławy dnia 14 sierpnia 2003 r.

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, którą prowadzi Gmina Puławy. Bezpośredni nadzór merytoryczny nad Biblioteką wchodzącą w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej sprawuje Biblioteka Powiatowa w Puławach. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora. Siedzibą Biblioteki jest Góra Puławska, a terenem jej działania Gmina Puław.

Cele i zadania biblioteki

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Puławach z/s w Górze Puławskiej stanowi, że: Biblioteka jest główną publiczną biblioteką Gminy Puławy. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców Gminy, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej na terenie Gminy Puławy.

Zgodnie ze statutem do podstawowych zadań biblioteki należy:

Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych w tym materiałów dotyczących własnego regionu.

Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.

Prowadzenie działalności informacyjnej oraz popularyzacji książek i czytelnictwa.

Opracowywanie i prowadzenie form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy.

Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny