Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Puławach z siedzibą w Górze Puławskiej

Regulaminy

Regulamin korzystania z Internetu oraz zbiorów multimedialnych w czytelni internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Puławach z siedzibą w Górze Puławskiej 

I.Zasady ogólne

 1. Prawo korzystania z sieci Internet mają wszyscy użytkownicy biblioteki posiadający legitymację szkolną lub inny ważny dokument tożsamości.
 2. Zgłaszający się zobowiązany jest zostawić legitymację szkolną (lub inny dowód tożsamości) u pracownika biblioteki. Dokument odbiera się po zakończeniu korzystania z Internetu i wpisaniu się do księgi odwiedzin.
 3. W czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 4. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkownika programu lub udzielania stałej pomocy w podczas korzystania z Internetu. Może udzielić pomocy jeśli aktualnie dysponuje czasem.
 5. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłosić bibliotekarzowi, bez podejmowania prób naprawy.
 6. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 7. Użytkownicy mają prawo do:
 • telefonicznej lub osobistej rezerwacji czasu pracy przy komputerze (tel.880-56-08),
 • kopiowania części danych na dyskietki zakupione w czytelni, o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim.
 1. Użytkownikom nie wolno:
 • korzystać z własnych nośników (dyskietek, dysków, CD-ROM-ów)
 • zmieniać konfiguracji oprogramowania
 • korzystać z oprogramowania zainstalowanego na dysku nie związanego z Internetem i multimediami.

II. Korzystanie z dostępu do Internetu

 1. Korzystanie z dostępu do Internetu ogranicza się do przeglądania zasobów sieci przy pomocy przeglądarki zainstalowanej na dysku lokalnym komputera (tzn. serwisy World Wide Web).
 2. Zabrania się kopiowania na dysk twardy komputera danych oraz instalacji oprogramowania przeniesionego z serwisów dostępnych w Internecie.
 3. Przy stanowisku podczas korzystania z Internetu może przebywać tylko jedna osoba.
 4. Korzystanie z Internetu jest nie odpłatne.
 5. Dźwięk odtwarzany podczas obsługi Internetu i programów multimedialnych może być emitowany tylko przez podłączone do komputera słuchawki (udostępnia je pracownik biblioteki).

III. Uwagi końcowe

W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
Nie stosowanie się do wyżej wymienionych punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez bibliotekarza.

 

 

Regulamin wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Puławach z siedzibą w Górze Puławskiej

 

§1. PRAWO KORZYSTANIA

1.Zbiory Biblioteki są zbiorami ogólnie dostępnymi.

2.Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.

3.Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający się powinien:

 • okazać dokument stwierdzający tożsamość,
 • wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.

4.Dane osobowe, które podaje się przy zapisie do Biblioteki są niezbędne do zawarcia umowy cywilno-prawnej użyczenia materiałów bibliotecznych. Osoba, która nie wyrazi zgody na umieszczenie swoich danych osobowych w ewidencji Czytelników, nie może wypożyczać książek do domu. Dane czytelników nie będą udostępniane innym podmiotom.

5.Każdy czytelnik zapisany do biblioteki otrzymuje swój numer statystyczny uzupełniony odpowiednimi kodami literowymi i cyfrowymi wskazującymi na podział czytelników wg wieku i zajęcia.

6.Każdy czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych umieszczonych w ewidencji czytelników oraz ich poprawiania.

7.Administratorem ewidencji czytelników jest Gminna Biblioteka Publiczna w Puławach z siedzibą w Górze Puławskiej.

8.Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

9.Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.

10.W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna nie może on korzystać z wypożyczalni.

11.W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków.

12.Czytelnik przychodzący do Biblioteki z wolnym dostępem do półek zostawia wierzchnie okrycie, torbę lub plecak w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.

§2. KAUCJE

1.Kaucje od czytelników pobierane są:

 • od przebywających czasowo na terenie gminy kaucję zryczałtowaną w wysokości 10,- PLN za jedną książkę,
 • przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek w kwocie równej co najmniej aktualnej wartości książki.

2.Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję rezygnując z korzystania z biblioteki, winien poinformować o tym bibliotekę co najmniej na 2 dni przed terminem jej wycofania.

3.Po upływie roku od zaprzestania korzystania z Biblioteki, nieodebrana kaucja jest wpłacana na dochody własne Biblioteki

§3. WYPOŻYCZANIE

1.Wypożyczać można jednocześnie 3 woluminy, na okres nie dłuższy niż 30 dni.

2.Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

3.Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 1 i 2 jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

4.Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

5.Na prośbę czytelników Biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek.

6.Z księgozbioru podręcznego korzysta się tylko na miejscu.

7.Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

8.Wybrane książki czytelnik rejestruje u bibliotekarza, oraz dokonuje zwrotu w miejscu wypożyczenia.

§4. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK

1.Czytelnik jest obowiązany do szanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2.Za szkody powstałe w wyniku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala kierownik wypożyczalni, w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia. Zagubienie jednego woluminu z dzieła wielotomowego traktowane jest jako zagubienie całego dzieła, pomimo że pozostałe tomy pozostają w bibliotece.

3.Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie. Czytelnik może, za zgodą kierownika wypożyczalni, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.

§5. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

1.Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 3 ust. 1 i 3 Biblioteka pobiera opłaty w kwocie 0,50 PLN od woluminu za każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik wypożyczalni może zmniejszyć wysokość kary lub odstąpić od jej stosowania.

2.Czytelnik, do którego Biblioteka wysłała upomnienie w sprawie zwrotu książek, pokrywa koszty jego wysłania wg obowiązujących cen.

3.Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń na drodze prawnej.

§6. SKARGI I WNIOSKI

Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do Księgi życzeń i zażaleń.

§7. PRZEPISY KOŃCOWE

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik wypożyczalni. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Puławach z siedzibą w Górze Puławskiej.

Regulamin Korzystania z Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w bibliotekach  publicznych objętych projektem pn. „Stworzenie systemu informatycznego łączącego biblioteki publiczne z terenu powiatu puławskiego” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 w ramach
Działania 4.1 Społeczeństwo informacyjne

§1

1. Regulamin Korzystania z Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w bibliotekach publicznych: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach, Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. Faustyny Morzyckiej w Nałęczowie, Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna
w Kazimierzu Dolnym, Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Puławach z siedzibą w Górze Puławskiej, Gminna Biblioteka Publiczna w Janowcu, Gminna Biblioteka Publiczna w Końskowoli, Gminna Biblioteka Publiczna w Kurowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Markuszowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Wąwolnicy, Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrzynie zwany dalej Regulaminem określa warunki korzystania z publicznych punktów dostępu do Internetu usytuowanych w lokalach wskazanych wyżej bibliotek zwanymi dalej Bibliotekami.

2. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
•    1) PIAP – publiczny punkt dostępu do internetu, powszechnie dostępne stanowisko komputerowe znajdujące się w lokalu Biblioteki wraz z dostępnym sprzętem biurowym zakupionym w ramach projektu (Telecentrum);
•    2) Użytkownik – osoba która zgłosiła chęć korzystania z PIAP-u, zapoznała się
i wyraziła zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu;
•    3) przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych, takie jak transmitowanie, zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie;
•    4) niepożądane dane, oprogramowanie – to wszelkiego typu dane, oprogramowanie, skrypty i ingerencje mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu informatycznego czy użytkownika komputera.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§2

1. PIAP-y w Bibliotekach przeznaczone są do:
•    1) celów edukacyjnych i naukowych (np. poszukiwań bibliograficznych, pisania referatów, prac naukowych, rozszerzania wiedzy przedmiotowej, gromadzenia informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych);
•    2) propagowania, promocji kultury i sztuki;
•    3) kontaktów z instytucjami publicznymi;
•    4) wspierania aktywności osób niepełnosprawnych;
•    5) aktywizacji społeczno – zawodowej Użytkownika.

2. Obowiązuje zakaz wykorzystywania PIAP-ów do:
•    1) wykonywania czynności naruszających prawo polskie, a w szczególności prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych;
•    2) uzyskiwania lub prób uzyskiwania nieuprawnionego dostępu do systemów informatycznych, odbierania, wysyłania, rozsyłania niepożądanych danych;
•    3) celów zarobkowych;
•    4) celów rozrywkowych;
•    5) przetwarzania danych przy użyciu oprogramowania lub usług do komunikacji
w czasie rzeczywistym (np. czat, irc, komunikatory internetowe, bramki sms);
•    6) przetwarzania danych o charakterze erotycznym, rasistowskim, wulgarnym, rażącym uczucia, naruszającym dobre obyczaje.

§3

1. Użytkownik ma prawo do jednorazowego 60 minutowego dostępu do PIAP-u w ciągu doby.

 2. Za zgodą pracownika Bibliotek reguły określonej w ust.1 nie stosuje się w przypadku braku innych Użytkowników chętnych do korzystania z PIAP-ów.

 3. Po zapoznaniu się z Regulaminem, Użytkownik ma obowiązek wylegitymowania się aktualnym dokumentem tożsamości. Czas i cel korzystania Użytkownik wpisuje do zeszytu odwiedzin i poświadcza własnoręcznym, czytelnym podpisem.

 4. Przy PIAP-ie może znajdować się jeden Użytkownik. W wyjątkowych przypadkach oraz za zgodą pracownika Biblioteki przy stanowisku może przebywać Użytkownik wraz z osobą towarzyszącą.

 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy.

 6. Użytkownik musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i oprogramowania.

 7. Użytkownik zobowiązany jest do:
•    1) korzystania ze sprzętu i oprogramowania stanowiącego wyposażenie stanowiska zgodnie z jego przeznaczeniem i udzielanymi przez pracownika Biblioteki wskazaniami;
•    2) ochraniania PIAP-u przed uszkodzeniem lub zniszczeniem;
•    3) zgłaszania pracownikowi Biblioteki wszelkich uszkodzeń lub nieprawidłowości w pracy PIAP-u;
•    4) rozpoczęcia pracy zalogowaniem się, a zakończenia pracy wylogowaniem się
z systemu informatycznego;
•    5) korzystania wyłącznie z zainstalowanego oprogramowania;
•    6) sprawdzenia własnego nośnika danych oprogramowaniem antywirusowym.

8. Użytkownikowi zabrania się:
•    1) wykonywania czynności mogących zakłócić funkcjonowanie PIAP-u;
•    2) włączania, wyłączania, podłączania, montażu, demontażu sprzętu;
•    3) podłączania, rozłączania okablowania;
•    4) dokonywania samodzielnych napraw;
•    5) instalowania, reinstalowania, deinstalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian w konfiguracji istniejącego oprogramowania (w tym systemowego);
•    6) korzystania z nośnika na którym oprogramowanie antywirusowe wykryło niepożądane dane;
•    7) pobierania plików (w tym programów komputerowych) bez zgody pracownika Biblioteki.

§4

1. Biblioteka udostępnia PIAP-y w godzinach ich otwarcia.

2. Pracownik Biblioteki jest zobowiązany poinformować każdego Użytkownika o zasadach logowania i wylogowania.

 3. Pracownik Biblioteki, jeśli aktualnie dysponuje czasem, udziela pomocy w zakresie obsługi PIAP-u.

 4. Pracownik Biblioteki jest uprawniony do zbierania, w celach statystycznych, danych dotyczących Użytkownika: wieku, wykształcenia, rodzaju usług i informacji stanowiących przedmiot jego zainteresowania.

 5. W szczególnych przypadkach pracownik Biblioteki może, z powodów naruszenia przepisów Regulaminu, przerwać pracę Użytkownika i uniemożliwić mu dostęp do PIAP-u.

 6. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za przetworzenie danych Użytkownika lub zniszczenie nośnika danych spowodowanych działaniem oprogramowania, niepożądanego oprogramowania, sprzętu, działalnością innych Użytkowników, uzyskaniem nieuprawnionego dostępu z sieci Internet.

§5

1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania, których skutkiem jest naruszenie obowiązujących przepisów prawa oraz Regulaminu.

 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania osoby mu towarzyszącej.

 3. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo Użytkownik. Jeśli jest on niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą opiekunowie prawni.

 4. Nie stosowanie się do warunków Regulaminu powoduje zakaz korzystania z PIAP-u na okres wskazany przez pracownika Biblioteki.

 5. Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki.

 6. W przypadku sporu powstałego między Użytkownikiem a Biblioteką strony zobowiązują się rozstrzygnąć go na drodze polubownej.

 7. W przypadku niemożności osiągnięcia ugody, spory będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny